مرکز مشاوره غرب تهران |09921616271

مرکز مشاوره غرب تهران   مرکز مشاوره غرب تهران   من ترجیح می‌دهم بر روی ویژگی‌ها، رفتارها، نگرش‌ها و مهارت‌هایی که باعث تقویت یا ممانعت از رفتار درمان زناشویی یا ازدواج می‌شوند تمرکز کنم. به نظر من، درمانگر زناشویی ویژگی‌هایی چون کنجکاوی درباره تاریخ‌های مختلف روابط مختلف، کنجکاوی مردم، رویداده‌ای زندگی خانوادگی و زندگی فردی،… ادامه خواندن مرکز مشاوره غرب تهران |09921616271